Odborná spôsobilosť a oprávnenia

1. Odborná spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie - právnická osoba a fyzické osoby

Odbor činnosti

 • 2b geológia
 • 2f environmentalistika
 • 2l vodné hospodárstvo
 • 2m odpadové hospodárstvo
 • 2v environmentálne právo
 • 2u baníctvo

Oblasti činností

 • 3a ťažba a úprava nerastov
 • 3c energetické stavby
 • 3f stavby pre strojársku výrobu
 • 3g stavby pre odpadové hospodárstvo
 • 3h vodné stavby

2. Oprávnenie MŽP SR na vykonávanie geologických prác:

 • geologický prieskum životného prostredia
 • hydrogeologický prieskum

3. Certifikát o odbornej spôsobilosti

 • skúšanie tesnosti zariadení na prepravu a skladovanie nebezpečných látok - ATG LT2HS

4. Odborná spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania

 • výroba a spracovanie kovov
 • priemysel spracovania nerastov
 • chemický priemysel
 • nakladanie s odpadmi