Naša politika

Touto politikou spoločnosť ENVIROSAN s.r.o. deklaruje svoju koncepciu a víziu rozvoja spoločnosti zameranú na:

  • Dosiahnutie zlepšujúcich sa obchodných a ekonomických výsledkov podnikania
  • Uspokojovanie želaní a potrieb zákazníka v oblasti environmentálneho poradenstva, geologických prác a podnikania v oblasti nakladania s odpadmi
  • Znižovanie environmentálnych vplyvov našich činností a zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok našich

1. Požiadavky zákazníka

Neustále zvyšovať kvalitu našich služieb tak aby si spoločnosť dokázala udržať existujúcich zákazníkov a kvalitou svojich služieb získať nových zákazníkov.

2. Pracovné podmienky pre pracovníkov

Pracovné podmienky sú jedným s kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu služieb a spokojnosť pracovníka. Spoločnosť zabezpečí kvalitné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov pri výkone administratívnych činností ako aj pri práci na prechodných pracoviskách tak, aby bola zabezpečená prevencia úrazov a chorôb z povolania.

3. Vzdelávanie pracovníkov

Poskytovanie kvalitných služieb si vyžaduje vysokú odbornú spôsobilosť pracovníkov. Spoločnosť vytvorí podmienky k neustálemu zvyšovaniu odbornej spôsobilosti pracovníkov a ich povedomia vo vzťahu k systému manažérstva.

4. Požiadavky na dodávateľa

Pri výbere dodávateľa okrem cenových kritérií zohľadňovať kvalitu prác, dodržiavanie právnych požiadaviek, vzťah a vplyv dodávateľových činností na životné prostredie a zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre jeho zamestnancov.

5. Požiadavky na ochranu životného prostredia

Pri výkone vlastných činností ako aj pri poradenských činnostiach pre zákazníka sledovať vzťah vykonávaných činností k životnému prostrediu a využiť svoje odborné znalosti k zlepšeniu životného prostredia a prevencii znečisťovania.

6. Zdokonaľovanie systému riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a o BOZP

Vedenie spoločnosti sa usiluje o zdokonalenie procesov ovplyvňujúcich kvalitu poskytovaných služieb, významnosť environmentálnych aspektov a vplyvov a nebezpečenstiev pri práci. V tejto oblasti vedenie spoločnosti:

  • Bude aktualizovať politiku a ciele v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci a bude vyhodnocovať a aktualizovať súvisiace postupy
  • Vytvárať podmienky pre plnenie stanovených cieľov
  • Bude zaisťovať potrebné zdroje
  • Pri výkone činností postupovať tak, aby boli v plnom rozsahu plnené požiadavky legislatívy v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci