Environmentálna geológia

Na lokalitách v minulosti využívaných na priemyselné alebo iné hospodárske využitie je potrebné počítať s určitými rizikami súvisiacich so znečistením podložia územia v dôsledku úniku nebezpečných látok do prostredia. Prítomnosť znečistenia v podloží sa zisťuje geologickými prácami v rámci geologického prieskumu životného prostredia. Týmito prácami sa potvrdí alebo vyvráti podozrenie na znečistenie horninového prostredia. V prípade preukázania prítomnosti znečistenia sa zisťuje zdroj znečistenia, jeho rozsah a riziká s ním súvisiace.

 

Geologický prieskum životného prostredia

Geologickým prieskumom životného prostredia sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, zisťujú environmentálne záťaže a získavajú sa podklady na návrh sanácie

 

Prieskum environmentálnych záťaží

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

 

Analýza rizika

Cieľom rizikovej analýzy je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení.

 

Návrh a realizácia sanácie

Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika.