Environmentálna geológia

Na lokalitách v minulosti využívaných na priemyselné alebo iné hospodárske využitie je potrebné počítať s určitými rizikami súvisiacich so znečistením podložia územia v dôsledku úniku nebezpečných látok do prostredia. Prítomnosť znečistenia v podloží sa zisťuje geologickými prácami v rámci geologického prieskumu životného prostredia. Týmito prácami sa potvrdí alebo vyvráti podozrenie na znečistenie horninového prostredia. V prípade preukázania prítomnosti znečistenia sa zisťuje zdroj znečistenia, jeho rozsah a riziká s ním súvisiace.

Analýza rizika

Cieľom rizikovej analýzy je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení. Riziková analýza vyhodnocuje konkrétne okolnosti, pričom vychádza z informácií o prítomných znečisťujúcich látkach a o možných cestách ich šírenia a expozícii cieľovej skupiny na ktorú sa dané riziko vzťahuje v každej z daných situácií.

Riziková analýza je rozhodujúcim podkladom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov kontaminovaných lokalít na životné prostredie a zdravie človeka podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou programu sanácie vypracovaného podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je rozhodujúcim a zásadným podkladom pre určenie cieľových limitov sanácie pri jej povoľovaní a ukončení. Nevyhnutné je spracovanie rizikovej analýzy po ukončení podrobného prieskumu lokality, pred návrhom jej sanácie. Rizikovú analýzu je možné vypracovať aj v iných častiach procesu identifikácie, prieskumu a sanácie kontaminovanej lokality, prípadne využiť pre iné účely:

  • stanovenie priorít riešenia kontaminovaných lokalít v územnom celku
  • určenie cieľových parametrov nápravných opatrení (sanácie) kontaminovanej lokality
  • posúdenie a určenie najvhodnejšej varianty nápravných opatrení (sanácie) kontaminovanej lokality
  • posúdenie účinnosti nápravných opatrení, alebo ich etáp
  • prognózovanie negatívnych účinkov kontaminácie z potenciálnych a aktívnych zdrojov

(Zdroj - Metodický pokyn pre rizikovú analýzu kontaminovaných lokalít (návrh) December 2008)

 

Geologický prieskum životného prostredia

Geologickým prieskumom životného prostredia sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, zisťujú environmentálne záťaže a získavajú sa podklady na návrh sanácie

 

Prieskum environmentálnych záťaží

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

 

Analýza rizika

Cieľom rizikovej analýzy je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení.

 

Návrh a realizácia sanácie

Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika.