Environmentálna geológia

Na lokalitách v minulosti využívaných na priemyselné alebo iné hospodárske využitie je potrebné počítať s určitými rizikami súvisiacich so znečistením podložia územia v dôsledku úniku nebezpečných látok do prostredia. Prítomnosť znečistenia v podloží sa zisťuje geologickými prácami v rámci geologického prieskumu životného prostredia. Týmito prácami sa potvrdí alebo vyvráti podozrenie na znečistenie horninového prostredia. V prípade preukázania prítomnosti znečistenia sa zisťuje zdroj znečistenia, jeho rozsah a riziká s ním súvisiace.

Prieskum environmentálnych záťaží

Environmentálna záťaž je podľa zákona č. 569/2007 o geologických prácach znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Zdrojmi znečistenia sú priemyselné prevádzky, sklady ropných látok a chemikálií alebo skládky odpadov.

Často sa jedná o znečistenie zjavné a dlhodobo známe, stáva sa však, že znečistenie je nepozorovateľné a pochádza zo vzdialených a neznámych zdrojov. Časté sú prípady, keď je znečistenie prítomné pod povrchom na rozsiahlych plochách a vo vysokých koncentráciách. Environmentálna záťaž je pod povrchom prítomná aj niekoľko desiatok rokov po odstránení zdroja znečistenia, napríklad priemyselného areálu. Náklady na jej odstránenie sú často veľmi vysoké s vážnymi vplyvmi na plán financií, manažment rizík a zodpovednosti za škodu.

Prieskum environmentálnych záťaží sa vykonáva na základe oprávnenia na vykonávanie geologických prác a môže byť požadované na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo z rozhodnutia vlastníka poškodeného územia.

Problematika environmentálnych záťaží je aktuálna aj pri ďalších činnostiach:

Aktuálnosť problematiky environmentálnych záťaží sa v súčasnosti zvyšuje aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou o environmentálnych záťažiach.

  • developerská činnosť – napr. v rámci prípravy pre výstavbu v územiach s možnosťou znečistenia zemín a podzemnej vody
  • zmena majetkoprávnych vzťahov – napr. vstup investora do výrobných areálov v ktorých existuje riziko znečistenia zemín a podzemnej vody
  • služby realitných kancelárií - zdokumentovanie stavu nehnuteľnosti a zohľadnenie prípadných škôd na kúpnopredajnej cene
  • činnosť finančných inštitúcií – napr. zdokumentovanie bonity nehnuteľnosti ako objektu záložného práva

Aktuálnosť problematiky environmentálnych záťaží sa v súčasnosti zvyšuje aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou o environmentálnych záťažiach.

 

Geologický prieskum životného prostredia

Geologickým prieskumom životného prostredia sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, zisťujú environmentálne záťaže a získavajú sa podklady na návrh sanácie

 

Prieskum environmentálnych záťaží

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

 

Analýza rizika

Cieľom rizikovej analýzy je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení.

 

Návrh a realizácia sanácie

Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika.