Environmentálny inžiniering

Pri príprave investičných zámerov ponúkame poradenstvo od predprojektovej prípravy, počas spracovávania projektovej dokumentácie až po vydanie povolenia na užívanie stavby. Tento proces pozostáva z niekoľkých etáp:

Stavebné konanie

Povoľovanie stavieb a činností

Pri príprave projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu zabezpečíme potrebné rozhodnutia orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v stavebnom konaní podľa zákona č.50/1976, zákona č.364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší:

Vodné hospodárstvo

 • povoľovanie vodných stavieb podľa (stavebné konanie, kolaudačné konanie)
 • povolenia na osobitné užívanie vôd (čerpanie podzemných vôd, vypúšťanie odpadových vôd)
 • súhlas na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
 • vyjadrenia k projektovej dokumentácii
 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)
 • prevádzkový poriadok pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami
 • manipulačný poriadok vodnej stavby, prevádzkový poriadok
 • monitoring vplyvu nakladania so škodlivými látkami na vody

Odpadové hospodárstvo

 • súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • súhlas pre zariadenia na úpravu odpadu
 • havarijný plán pre nakladanie s nebezpečným odpadom

Ochrana ovzdušia

 • súhlas orgánov štátnej správy na umiestnenie a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • výpočet množstva emisie na určenie poplatkov
 • zabezpečenie posudkov na zdroj znečisťovania ovzdušia
 • zabezpečenie oprávneného merania emisií
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia
 • výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie ročného hlásenia (NEIS)
 • vypracovanie rozptylovej štúdie

 

Environmentálne posúdenie lokality (ESA)

Účelom je posúdenie potenciálnych rizík v dôsledku predchádzajúceho využitia územia, okolitého využívania územia a vhodnosti umiestnenia činnosti z environmentálneho hľadiska.

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov zabezpečíme posúdenie vplyvov pripravovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006

 

Stavebné konanie

Pri príprave projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu zabezpečíme potrebné rozhodnutia orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v stavebnom konaní

 

Integrované povoľovanie (IPKZ)

Pri činnostiach, ktorých povoľovanie spadá pod rámec zákona o IPKZ ponúkame podporu pri príprave konania a spracovania žiadosti