Environmentálny inžiniering

Pri príprave investičných zámerov ponúkame poradenstvo od predprojektovej prípravy, počas spracovávania projektovej dokumentácie až po vydanie povolenia na užívanie stavby. Tento proces pozostáva z niekoľkých etáp:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov zabezpečíme posúdenie vplyvov pripravovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006.  • vypracovanie dokumentácie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie v zmysle zákona (zámer činnosti, správa o hodnotení)
  • vypracovanie oponentského posudku podľa zákona č. 24/2006
  • zorganizovanie verejných prerokovaní dokumentácie EIA
  • odborná podpora komunikácie klienta s posudzujúcim orgánom, verejnosťou, dotknutými orgánmi, obcami a povoľujúcim orgánom
 

Environmentálne posúdenie lokality (ESA)

Účelom je posúdenie potenciálnych rizík v dôsledku predchádzajúceho využitia územia, okolitého využívania územia a vhodnosti umiestnenia činnosti z environmentálneho hľadiska.

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov zabezpečíme posúdenie vplyvov pripravovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006

 

Stavebné konanie

Pri príprave projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu zabezpečíme potrebné rozhodnutia orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v stavebnom konaní

 

Integrované povoľovanie (IPKZ)

Pri činnostiach, ktorých povoľovanie spadá pod rámec zákona o IPKZ ponúkame podporu pri príprave konania a spracovania žiadosti