Environmentálny inžiniering

Pri príprave investičných zámerov ponúkame poradenstvo od predprojektovej prípravy, počas spracovávania projektovej dokumentácie až po vydanie povolenia na užívanie stavby. Tento proces pozostáva z niekoľkých etáp:

Environmentálne posúdenie lokality (ESA)

Účelom je posúdenie potenciálnych rizík v dôsledku predchádzajúceho využitia územia, okolitého využívania územia a vhodnosti umiestnenia činnosti z environmentálneho hľadiska. ESA sa môže zrealizovať na územiach v minulosti využívaných (brownfields) ako aj na územiach určených na zastavanie greenfields).

Environmentálne posúdenie lokality pozostáva z dvoch fáz:

  • Fáza I (Phase I) – podúdenie lokality na základe dostupných podkladov, obhliadky územia a konzultácií bez vykonania vzorkovacích a analytických prác
  • Fáza II (Phase II) – realizuje sa ak vo Fáze I boli identifikované prípadné zdroje znečistenia buď na lokalite alebo v jej susedstve. Práce pozostávajú z geologického prieskumu životného prostredia (realizácie vrtných prác a vyhodnotenia vzoriek podzemných vôd a zemín)
 

Environmentálne posúdenie lokality (ESA)

Účelom je posúdenie potenciálnych rizík v dôsledku predchádzajúceho využitia územia, okolitého využívania územia a vhodnosti umiestnenia činnosti z environmentálneho hľadiska.

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov zabezpečíme posúdenie vplyvov pripravovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006

 

Stavebné konanie

Pri príprave projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu zabezpečíme potrebné rozhodnutia orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v stavebnom konaní

 

Integrované povoľovanie (IPKZ)

Pri činnostiach, ktorých povoľovanie spadá pod rámec zákona o IPKZ ponúkame podporu pri príprave konania a spracovania žiadosti