Environmentálny inžiniering

Pri príprave investičných zámerov ponúkame poradenstvo od predprojektovej prípravy, počas spracovávania projektovej dokumentácie až po vydanie povolenia na užívanie stavby. Tento proces pozostáva z niekoľkých etáp:

Integrované povoľovanie (IPKZ)

Pri činnostiach, ktorých povoľovanie spadá pod rámec zákona NR SR č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ponúkame podporu pri príprave konania a spracovania žiadosti

pred začatím konania o integrované povolenie:

  • konzultácia
  • spracovanie žiadosti
  • predbežné prerokovanie žiadosti
  • konanie o integrované povolenie:
  • začatie konania - doručením písomného vyhotovenia žiadosti na SIŽP
  • ústne pojednávanie (prípadne aj verejné zhromaždenie občanov)
  • zisťovanie podkladu rozhodnutia
  • vydanie integrovaného povolenia
  • oznamovanie povolenia po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia
  • kontrola znečisťovania
 

Environmentálne posúdenie lokality (ESA)

Účelom je posúdenie potenciálnych rizík v dôsledku predchádzajúceho využitia územia, okolitého využívania územia a vhodnosti umiestnenia činnosti z environmentálneho hľadiska.

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov zabezpečíme posúdenie vplyvov pripravovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006

 

Stavebné konanie

Pri príprave projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu zabezpečíme potrebné rozhodnutia orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v stavebnom konaní

 

Integrované povoľovanie (IPKZ)

Pri činnostiach, ktorých povoľovanie spadá pod rámec zákona o IPKZ ponúkame podporu pri príprave konania a spracovania žiadosti