Environmentálny manažment

Pri prevádzkovaní existujúcich zariadení poskytujeme služby, ktorých cieľom je zabezpečenie súladu prevádzky s legislatívou - napríklad vykonanie environmentálneho auditu, ako aj poradenstvo pri bežnom prevádzkovaní existujúcich zariadení vo forme komplexného outsourcingu alebo poradenstva pri zavádzaní systémov riadenia ako aj pri riešení jednotlivých environmentálnych problémov.

Systém manažérstva životného prostredia a BOZP

Základnou požiadavkou pri zavedení manažérskych systémov je zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) resp. riadenia BOZP a neustále ich zlepšovať.

Norma ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv.

Norma OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je určená všetkých organizáciám, ktoré chcú vytvoriť systém manažérstva BOZP s cieľom odstrániť alebo minimalizovať riziká u pracovníkoch vo vlastnej organizácií a v zainteresovaných stranách, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu v oblasti BOZP.

Pri zavádzaní manažérskych systémov podľa noriem STN ISO 14 001 a OHSAS 18 001 i s klientmi spolupracujeme od prípravy, počas celého procesu zavádzania systému riadenia až po certifikáciu.

  • identifikácia environmentálnych aspektov/zdravotných a bezpečnostných rizík
  • identifikácia právnych a iných požiadaviek
  • návrh krátkodobých a dlhodobých cieľov a programov
  • zdroje, úlohy, zodpovednosť a kompetencia
  • spôsobilosť, príprava a povedomie
  • príprava, riadenie aktualizácia dokumentácie
  • tvorba postupov pre havarijnú pripravenosť
  • zavedenie kontrolných nástrojov
  • príprava, zabezpečenie a pomoc pri realizácii interných auditov
  • príprava na certifikáciu
 

Environmentálny outsourcing

Outsourcing environmentálneho manažmentu alebo služba externého ekológa podniku predstavuje vykonávanie environmentálneho manažmentu podnikov dodávateľským spôsobom

 

Environmentálny audit

Environmentálny audit je úplné vyhodnotenie prevádzky podniku s cieľom hodnotiť jeho environmentálnu účinnosť, prevenciu znečisťovania a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia.

 

Systém manažérstva životného prostredia a BOZP

Zavádzanie systému riadenie podľa normy ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Posudková činnosť

Prehľad osvedčení a oprávnení