Environmentálny manažment

Pri prevádzkovaní existujúcich zariadení poskytujeme služby, ktorých cieľom je zabezpečenie súladu prevádzky s legislatívou - napríklad vykonanie environmentálneho auditu, ako aj poradenstvo pri bežnom prevádzkovaní existujúcich zariadení vo forme komplexného outsourcingu alebo poradenstva pri zavádzaní systémov riadenia ako aj pri riešení jednotlivých environmentálnych problémov.

Environmentálny audit

Environmentálny audit (ekologický audit) je úplné vyhodnotenie prevádzky podniku s cieľom hodnotiť jeho environmentálnu účinnosť, prevenciu znečisťovania a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia.

Audit súladu s legislatívou (Compliance audit) – jeho cieľom je detailné posúdenie plnenia legislatívnych povinností auditovaného subjektu s návrhom opatrení na odstránenie nesúladu.

Audit pri zmene vlastníckych vzťahov (Due diligence audit) – jeho cieľom je preverenie minulých a súčasných aktivít podniku a jeho predchodcov vo vzťahu k životnému prostrediu a zhromaždenie všetkých dostupných informácií o aktivitách podniku vo vzťahu k životnému prostrediu a k platnej legislatíve, ich vyhodnotenie a vyčíslenie nákladov potrebných na odstránenie a prevenciu škôd a nedostatkov v oblasti ochrany životného prostredia.

Predmetom auditu sú činnosti, pri ktorých môže dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia a nesúladu s platnými predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.

  • energetické hospodárstvo
  • emisie do ovzdušia
  • vodné hospodárstvo
  • skladové hospodárstvo
  • odpadové hospodárstvo
  • environmentálne záťaže

Súčasťou auditu môže byť aj geologický prieskum životného prostredia s cieľom overiť prítomnosť znečistenia podzemných vôd a zemín a vyčíslenie nákladov na jeho odstránenie.

 

Environmentálny outsourcing

Outsourcing environmentálneho manažmentu alebo služba externého ekológa podniku predstavuje vykonávanie environmentálneho manažmentu podnikov dodávateľským spôsobom

 

Environmentálny audit

Environmentálny audit je úplné vyhodnotenie prevádzky podniku s cieľom hodnotiť jeho environmentálnu účinnosť, prevenciu znečisťovania a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia.

 

Systém manažérstva životného prostredia a BOZP

Zavádzanie systému riadenie podľa normy ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Posudková činnosť

Prehľad osvedčení a oprávnení