Environmentálny manažment

Pri prevádzkovaní existujúcich zariadení poskytujeme služby, ktorých cieľom je zabezpečenie súladu prevádzky s legislatívou - napríklad vykonanie environmentálneho auditu, ako aj poradenstvo pri bežnom prevádzkovaní existujúcich zariadení vo forme komplexného outsourcingu alebo poradenstva pri zavádzaní systémov riadenia ako aj pri riešení jednotlivých environmentálnych problémov.

Environmentálny outsourcing

Outsourcing environmentálneho manažmentu alebo služba externého ekológa podniku predstavuje vykonávanie environmentálneho manažmentu podnikov dodávateľským spôsobom predovšetkým v oblasti:

 • vodného hospodárstva
 • odpadového hospodárstva a nakladania s obalmi
 • ochrany ovzdušia

Služby poskytujeme na základe zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe mandátnej zmluvy a pozostávajú z dohľadu nad dodržiavaním predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, prípravy dokumentácie požadovanej legislatívou, zabezpečenia potrebných povolení, kontaktu s orgánmi štátnej správy, poradenstva pri nakladaní a zneškodňovaní odpadu, prevádzkovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia a ochrany vôd.

Východiskovým materiálom pre zavedenie environmentálneho manažmentu je vstupný environmentálny audit, ďalej spolupráca prebieha prostredníctvom pravidelných obhliadok, konzultácií a reportingu.

Výhodou outsourcingu environmentálneho manažmentu je poskytnutie kvalifikovaného personálu obzvlášť pre subjekty, pre ktoré je zriadenie vlastného pracoviska ochrany životného prostredia neefektívne.

Odpadové hospodárstvo

 • vedenie evidencie odpadov
 • zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov
 • hlásenia o vzniku odpadov a nakladania s nimi
 • identifikačné listy nebezpečného odpadu (ILNO)
 • zabezpečenie súhlasov orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • komplexné poradenstvo v oblasti materiálno-technického zabezpečenia pre činnosti s odpadom
 • poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi
 • recyklačný fond
 • povinnosti podľa zákona o obaloch

Vodné hospodárstvo

 • vykonávanie funkcie vodohospodára
 • povoľovanie vodných stavieb podľa (stavebné konanie, kolaudačné konanie)
 • povolenia na osobitné užívanie vôd (čerpanie podzemných vôd, vypúšťanie odpadových vôd)
 • súhlas na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
 • vyjadrenia k projektovej dokumentácii
 • poradenstvo v oblasti nakladania so škodlivými látkami a nakladania s vodami
 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)
 • monitorovanie kvality a množstva vypúšťaných odpadových vôd

Ochrana ovzdušia

 • súhlas orgánov štátnej správy na umiestnenie a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • výpočet množstva emisie na určenie poplatkov
 • zabezpečenie posudkov na zdroj znečisťovania ovzdušia
 • zabezpečenie oprávneného merania emisií
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia
 • výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie ročného hlásenia (NEIS)
 

Environmentálny outsourcing

Outsourcing environmentálneho manažmentu alebo služba externého ekológa podniku predstavuje vykonávanie environmentálneho manažmentu podnikov dodávateľským spôsobom

 

Environmentálny audit

Environmentálny audit je úplné vyhodnotenie prevádzky podniku s cieľom hodnotiť jeho environmentálnu účinnosť, prevenciu znečisťovania a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia.

 

Systém manažérstva životného prostredia a BOZP

Zavádzanie systému riadenie podľa normy ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Posudková činnosť

Prehľad osvedčení a oprávnení