Bozp a opp

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci práce ponúkame formou outsourcingu zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana pred požiarmi

Poskytovanie služby technika požiarnej ochrany

Činnosť na základe zmluvy o poskytovaní služieb, prípadne mandátnej zmluvy. Naše práce pozostávajú predovšetkým z nasledovných činností:

  • Audit požiarnej bezpečnosti - posúdenie plnenia všetkých požiadaviek podľa právnych a ostatných predpisov k zaisteniu ochrany pred požiarmi a návrh opatrení.
  • Vypracovanie dokumentácie OPP 
  • Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi
  • Preventívne protipožiarne prehliadky - z týchto prehliadok je vypracovaný zápis do požiarnej knihy s popisom zistených nedostatkov a návrhom opatrení na ich odstránenie.
  • Poradenstvo prostredníctvom telefónu, emailu
  • Zastupovanie klienta počas konaní na Inšpektoráte práce
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby vykonávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb, prípadne mandátnej zmluvy

 

Ochrana pred požiarmi

Poskytovanie služby technika požiarnej ochrany