Bozp a opp

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci práce ponúkame formou outsourcingu zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika vykonávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb, prípadne mandátnej zmluvy. Naše práce pozostávajú predovšetkým z nasledovných činností:

  • Úvodný audit BOZP – posúdenie plnenia všetkých požiadaviek podľa právnych a ostatných predpisov k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a návrh opatrení.
  • Vypracovanie dokumentácie BOZP– koncepcia politiky BOZP, posúdenie rizík, postupy na prideľovanie OOPP, pokyny pre zamestnancov iných zamestnávateľov
  • Školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a všetky ďalšie odborné školenia, ktoré potrebujú zamestnanci pri výkone pracovnej činnosti.
  • Zavedenie evidencie a vypracovanie plánu revízií vyhradených technických zariadení.
  • Pravidelné obhliadky pracovísk- z týchto kontrol je vypracovaný zápis s popisom zistených nedostatkov a návrhom opatrení na ich odstránenie.
  • Poradenstvo prostredníctvom telefónu, emailu
  • Vyšetrovanie registrovaných pracovných úrazov, spísanie záznamu a vyhotovenie správy.
  • Zastupovanie klienta počas konaní na Inšpektoráte práce

Okrem činností súvisiacich s poskytovaním bezpečnostnotechnickej služby poskytujeme

  • poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001
  • poradenstvo pri kolaudácii a uvádzaní do prevádzky
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby vykonávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb, prípadne mandátnej zmluvy

 

Ochrana pred požiarmi

Poskytovanie služby technika požiarnej ochrany