Environmentálny servis

Skúšky tesností nádrží na nebezpečné látky

Vykonávame skúšky tesností na nebezpečné látky v zmysle požiadaviek §39 ods. 2 d) zákona 364/2004 na základe certifikátu ATG Cert na skupinu LT2HS skúšanie tesností zariadení na prepravu a skladovanie nebezpečných látok.
 

Údržba vodohospodárskych stavieb

 

Skúšky tesností nádrží na nebezpečné látky

 

Odber odpadov

 

Prevádzka a servis ČOV