Environmentálny servis

Prevádzka a servis ČOV

Poskytujeme prevádzkovanie a servis čistiarní odpadových vôd pre priemyselné a administratívne prevádzky. V rámci prevádzky zabezpečujeme pravidelnú obhliadku, kontrolu funkcií, kontrolu prevádzkovách parametrov ako okysličenie, kalový index a zabezpečenie správneho chodu ČOV, nakladanie s kalom, vzorkovacie a laboratórne práce. 
Zabezpečíme pozáručný servis čistiarní odpadových vôd, vyčistenie, uvedenie do prevádzky a zapracovanie ČOV.
 

Údržba vodohospodárskych stavieb

 

Skúšky tesností nádrží na nebezpečné látky

 

Odber odpadov

 

Prevádzka a servis ČOV