Environmentálny servis

Odber odpadov

V rámci služieb v oblasti odpadového hospodárstva ENVIROSAN s.r.o. zabezpečuje odber odpadov kategórie N a O. Túto činnosť vykonávame na základe registrácie vykonanej  Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici 
- na činnosť podnikateľa, ktorý vykonáva zber alebo prepravu odpadov ako predmet svojho podnikania
- na činnosť podnikateľa, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov
 

Údržba vodohospodárskych stavieb

 

Skúšky tesností nádrží na nebezpečné látky

 

Odber odpadov

 

Prevádzka a servis ČOV